jueves, 1 de junio de 2017

CONTINGUTS RECUPERACIÓ JULIOL 2 ESO GEOGRAFIA I HISTÒRIA.

CONTINGUT RECUPERACIÓ JULIOL HISTÒRIA 2 ESO.


 UNITAT 1 L’EDAT MITJANA: BIZANCI, L’ISLAM I L’IMPERI CAROLINGI.

2.       L’islam: origens i doctrina.
4.       L’Islam, economía, cultura i societat.
5.       L’art islàmic.
6.       L'imperi carolingi.
a.       Vocabulari del tema.
b.      Repasa les activitats del tema.


UNITAT 2  LA SOCIETAT FEUDAL. LART ROMÀNIC.
1.       El sistema feudal.
2.       La societat feudal.
3.       Els camperols
4.       Els clergues:  L’esglèsia en l’eda mitjana i l’organització de l’Esglèsia.
6.       Les croades.
7.       L’art romànic: l’arquitectura.
a.       Vocabulari del tema.
b.      Repasa les activitats del tema.

UNITAT 3 CIUTATS I REGNES MEDIEVALS. L’ART GÒTIC.
1.       Ciutat i burguesía.
2.       L’economia de la ciutat medieval.
3.       Formes polítiques medievals: l’enfortiment de les monarquies.
4.       La crisi del segle XIV
5.       L’art Gòtic. L’arquitectura.
a.       Vocabulari.
b.      Repasa les activitats del llibre.


UNITAT 4 LA PENINSULA IBÈRICA ENTRE ELS SEGLES VIII I XII.
1.       El predomini d’al-Andalus.
2.       Societat i economía andalusines.
3.       Els primers nuclis cristians: segles VIII i IX.
4.       Reconquesta i repoblació cristiana: segles X al XII
5.       Vocabulari.
b.      Repasa les activitats del llibre.
c.       Comentaris de text.


UNITAT 5 LA PENÍNSULA IBÈRICA ENTRE ELS SEGLES XIII I XV.
1.       La Corona de Castella: evolució política.
2.       La Corona de Castella: economía i societat.
3.       La Corona d’Aragó: evolució política.
4.       La Corona d’Aragó: economía i societat.
        Vocabulari.
b.      Repasa activitats del llibre.


UNITAT 6. ELS ORIGENS DE L’EDAT MODERNA.
1.       Transformacions econòmiques i socials.
2.       Transformacions polítiques.
3.       La Monarquia dels Reis Catòlics.
4.       L’estat modern dels Reis Catòlics.
. .     Les grans exploracions.
a.       Vocabulari.
b.      Repasa activitats del llibre.


UNIDAD 7 RENAIXEMENT I REFORMA.
1.       L’humanisme.
2.       El Renaixement.
3.       Identificar les obres dels artistas que ixen al llibre del quattrocento i cinquecento a Itàlia i restad’Europa.
4.       Reforma i Contrareforma.

UNITAT 8. LA MONARQUIA HISPÀNICA.
1.       La monarquia universal de Carles V.
2.       La monarquia hispánica de Felip II.
3.       Els Austria en el segle XVII: la defensa de l’Imperi.
4.       La conquista i colnització d’Amèrica.


CONTINGUTS 3 ESO RECUPERACIONS JUNY GEOGRAFIA

CONTINGUTS RECUPERACIÓ JULIOL 2017 GEOGRAFIA 3 ESO

UNITAT 2 LA POBLACIÓ MUNDIAL.
1.       L’evolució i distribució de la población mundial.
2.       Les taxes demogràfiques  per a l'estudi de la població
3.       L'estructura demogràfica..
4.       Vocabulari: Emigració, Immigració,Saldo migratori, Esperança de vida, Exode rural, Fuga de cervells ,Espaldas mojadasUNITAT 3 LA POBLACIÓ EUROPEA I ESPANYOLA.
1.       La población europea.
2.       Evolució histórica de la población espanyola
3.       Trets de la población espanyola
4.       L’emigració a Espanya.UNITAT 4. UN MÓN DE CIUTATS.
1.       Origen i desenvolupamanet de la ciutat.
2.       Morfología de la ciutat i les funcions urbanes
3.       El sistema urbà.
4.       Vocabulari: Poblament rural, Conurbació, Eixample, Megalòpoli, Nucli historic, CBD, Planta ortogonal, Morfologia urbana, Sistema urbà.UNITAT 5. L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA SOCIETAT.
   Estreta relació entre economía i geografía.
2.       Fases, sectors i agents econòmics.
4.       L’economia de mercat.
5.       Vocabulari: Economia. Pib Monopol,i Oligopoli, Capital, Economia de mercat, Inflacció, Deflacció


UNITAT 6. LES ACTIVITATS AGRARIES.
1.       L’espai natural
2.       L’agricultura.
3.       La ramaderia.
4.       Paisatges agraris tradicionals i  Paisatges agraris moderns. Revisar el contingut del llibre i repasar el comentari de una fotografía, en aquesta web hi trobaras un exemple.
5.       Vocabulari: Ramaderia transhmumant. Arrendament. Parceria.  Cultiu Intensiu  cultiu extensiu. Ramaderia estabulada. LatifundisUNITAT 7. LES ACTIVITATS INDUSTRIALS.
1.       Què és la industria?
2.       Energia i tecnología.
3.       Industria i territorio. Els factors de la localització industrial.
4.       La industria al món.

UNITAT 8.
1.       Els serveis mouen el món.
2.       Gran diversitat de serveis.
3.       El sector turístic.
4.       Diferents destinacions turistiques.

UNITAT 10. L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE LA SOCIETAT.
1.       Sistemes polítics i relacions internacionals.
2.       La Unió Europea: organització política. Repasa el mapa politic de Europa.
3.       El sistema polític espanyol. Repasa el mapa de proviencies i comunitats autònomes.

4.       Desequilibris regionals i cooperación.

domingo, 28 de mayo de 2017

CONTINGUTS RECUPERACIÓ JULIOL GEOGRAFIA I HITÒRIA 1 ESO

CONTINGUTS PER A LA RECUPERACIÓ DE JULIOL.
PRIMERA AVALUACIÓ.
UNITAT 1. LA TERRA I L’UNIVERS.
-         La vida a la Terra (pàg 11)
-         2. La xarxa Geogràfica.
-         3. Els moviments de la Terra: la rotació.
-         4. Els moviments de la Terra: la translació

UNITAT 2. EL RELLEU.
-         3. L’estructura interna de la Terra.
-         4. Les forces internes de formació del relleu
-         5 Les forces externes de formació del relleu.
-         6. Les formes del relleu.

UNITAT 3. L’AIGUA A LA TERRA.
-         2. Les aigües marines.
-         3. Els rius.
-         4. Els llacs, les aigües gelades i les subterrènies.

UNITAT 4. L’ORATGE I EL CLIMA.
-         2. L’estudi de l’oratge i el clima.
-         3. La temperatura de la Terra.
-         4. La pressió atmosférica.
-         5. Les precipitacions
-         Elaboració i comentari d’un climograma (pàg 72)

UNITAT . MAPES FÍSICS DEL MÓN. INCLOENT ESPANYA I EUROPA

UNITAT 5. EL CLIMA I ELS PAISATGES DE LA TERRA.
-         1. Zones climàtiques de la Terra.
-         Diferenciar els climogrames  i paisatges naturals dels 10 climes de la Terra

UNITAT 9. LA PREHISTÒRIA.
-         2. L’origen de l’ésser humà.
-         3. Els caçadors i recol.lectors del paleolític.
-         4. Els agricultors i pastors del neolític.
-         5. L’edat dels metalls

UNITAT 10. LES PRIMERES CIVILITZACIONS
-         1. Els inicis de la civilització.
-         3. La cultura i l’art mesopotàmics.
-         4. Egipte, el pas del Nil.
-         6. Un art al servei de l’eternitat.

UNITAT 11. LA CIVILITZACIÓ GREGA.
-         1. Els origens de la civilització grega.
-         2. L’època arcaica.
-         4. L’Època clàssica.
-         5. L’Èpoc hel.lenística.

-         Página 234 i 235 L’arquitectura i l’art grecs.

CONTINGUTS RECUPERACIÓ JULIOL 2017 HISTÒRIA 4 ESO

CONTINGUTS RECUPERACIÓ 4 ESO JULIOL

UNITAT 1
-         1.  La il.lustració.
-         2. El liberalisme i els models parlamentaris i el despotisme il.lustrat.
-         4. La Guerra de Successió.
-         5. La Il.lustració espanyola.

UNITAT 2. LES REVOLUCIONS BURGUESES.
-         1. L’esclat de la Revolució Francesa.
-         2. La Primera República i L’Imperi Napoleònic.
-         3. Espanya: La Guerra del Francés.
-         4. El Congrés de Viena i la Restauració.
-         6. Espanya: el regnat de Ferran VII.

UNITAT 3 LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL.
-         1 Els origens de la Revolució Industrial
-         2. El desenvolupamant de la industria i el transport
-         3. La Segona Revolució Industrial.
-         5. Els origens del moviment obrer.

UNITAT 4. LES GRANS POTÈNCIES I L’IMPERIALISME
-         1. L’auge del nacionalisme a Europa.
-         3. L’imperialisme: l’expansió colonial.
-         4. L’imperialisme: els imperis colonials i noves potències.
-         La primera i segona internacional (pàg 86)

UNITAT 5. L’INICI DEL SEGLE XX.
-         1. Les tensions de la Pau Armada.
-         2. La Gran Guerra.
-         3. La Revolució Russa.
-         Tractats de Pau i balanç de la Guerra (pàg 113)

UNITAT 6. EL PERIODE D’ENTREGUERRES.
-         Les transformacions econòmiques i la crisi demográfica: la pandemia de grip (pàg 124)
-         De Versalles a Locarno i Espanya sota la dictadura de Primo de Rivera (pàg 127)
-         3. Nous règims polítics: comunismo i feixisme
-         5. De la prosperitat al crac.

UNITAT 7. ELS ANTECEDENTS DE LA SEGONA GUERRA MUNDIAL.
-         La proclamació de la Segona República a Espanya.
-         La Segona República: evolució política.
-         La Guerra Civil espanyola.
-         La Guerra Civil: evolució política i conseqüències.

UNITAT 8. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL.
-         Els totalitarismes (página 148, 149)
-         Els viratges cap a la segona Guerra Mundial. (página 160-161)
-         Preguntes fetes en classe sobre la Segona Guerra Mundial.
-         Els desastres de la Guerra.
-         L’organització de la pau. L’ONU.

-         La reconstrucció d’Europa.